INFORMACJA

Drukuj

W związku z licznymi skargami mieszkańców gminy dotyczących osób nielegalnie wypompowujących ścieki informuję, że każda posesja nie podłączona do kanalizacji sanitarnej obowiązkowo musi być wyposażona w:

• szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) lub

• przydomową oczyszczalnię ścieków, oznakowaną znakiem zgodności CE i posiadającą certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566.

Właściciel lub użytkownik posesji musi posiadać:

• aktualną umowę na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z uprawnionym podmiotem,

• dowody zapłaty za usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego z ostatnich 12 miesięcy.

Na terenie Gminy Kotuń opróżniać zbiorniki na ścieki mogą:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu, ul. Weterynaryjna 28,    tel. 25 641 43 98

- PWiK w Siedlcach, ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce,    tel. 25 640 28 00

- Toi Toi Polska, ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,     tel. 22 614 59 79

http://kotun.bip.net.pl/?a=1800

Wójt Gminy Kotuń

Grzegorz Góral